Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 67 Ngày xuất bản: 01.09.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

05-08-2008 Quyết định số 3363/QĐ-UBND Về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 3 3
11-08-2008 Quyết định số 3430/QĐ-UBND Về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 13
14-08-2008 Quyết định số 3498/QĐ-UBND Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà máy Z756 tại phường 12, quận 10 17

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

08-08-2008 Quyết định số 5842/2008/QĐ-UBND Về giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan 22
08-08-2008 Quyết định số 5843/2008/QĐ-UBND Về sáp nhập Ban Tôn giáo và chuyển bộ phận Thi đua - Khen thưởng vào Phòng Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Phòng Nội vụ 24
08-08-2008 Quyết định số 5844/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Tư pháp - quận Bình Thạnh 26
08-08-2008 Quyết định số 5845/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch - quận Bình Thạnh 28
08-08-2008 Quyết định số 5846/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường - quận Bình Thạnh 30
08-08-2008 Quyết định số 5847/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh 32
08-08-2008 Quyết định số 5848/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin - quận Bình Thạnh 34
08-08-2008 Quyết định số 5849/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo - quận Bình Thạnh 36
08-08-2008 Quyết định số 5850/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Y tế - quận Bình Thạnh 38
08-08-2008 Quyết định số 5851/QĐ-UBND Về việc thành lập Thanh tra quận Bình Thạnh 40
08-08-2008 Quyết định số 5852/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh 42
08-08-2008 Quyết định số 5853/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Kinh tế - quận Bình Thạnh 44
08-08-2008 Quyết định số 5854/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Quản lý đô thị - quận Bình Thạnh 46