Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 24 Ngày xuất bản: 15.02.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

01-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần 3
02-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các phường - xã, thị trấn. 6

Hội đồng nhân dân quận 3

18-01-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận 3 năm 2008. 8
18-01-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 3 năm 2008. 15
18-01-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) của 14 phường quận 3. 17

Ủy ban nhân dân quận 8

21-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2008 19
21-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND Về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận 8 năm 2008 39

Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức

21-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III. 44
21-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008. 49