Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 04 Ngày xuất bản: 15.01.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

18-12-2007 Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND về thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đối với người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng làm việc tại Cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân. 3
18-12-2007 Quyết định số 5564/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh 6
18-12-2007 Quyết định số 5565/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố Hồ Chí Minh 17

Hội đồng nhân dân quận 1

20-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2008. 29
20-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về thực hiện ngân sách năm 2007 dự toán thu - chi ngân sách năm 2008. 32
20-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 1 năm 2008. 35
20-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của quận 1. 37

Ủy ban nhân dân quận 4

14-12-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 trên địa bàn quận 4 39

Hội đồng nhân dân quận 5

18-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 42
18-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về thực hiện ngân sách năm 2007 và Dự toán ngân sách năm 2008. 47
18-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 5 năm 2008. 50