Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 53 Ngày xuất bản: 15.07.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

30-06-2008 Quyết định số 2770/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại thành phố Hồ Chí Minh. 3

Ủy ban nhân dân quận 6

19-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế đánh giá, xét thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào Thi đua yêu nước 11

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

24-06-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 29
24-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31
24-06-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 33
24-06-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 35
24-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 37
24-06-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 39
24-06-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 41
24-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 43
24-06-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra huyện Bình Chánh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 45
24-06-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 47
24-06-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 49
24-06-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 51