Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09-08-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 19/08/2018
01-08-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành Quy chế vế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 10/08/2018
31-07-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy đinh về phần cấp quản lý nhà nước đối vói tài sản công tại cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 10/08/2018
31-07-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện 10/08/2018
31-07-2018 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND 31/07/2018
30-07-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 30/07/2018
25-07-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 01/08/2018
25-07-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 01/08/2018
20-07-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh 30/07/2018
19-07-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thong trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2018