Số 52 Ngày xuất bản: 15.09.2014

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

25-08-2014 Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố. 3
27-08-2014 Chỉ thị số 21/2014/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 9

Ủy ban nhân dân quận 6

27-08-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân quận 6 với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6. 18

Ủy ban nhân dân quận 7

25-08-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7. 27

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

24-07-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 37

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

21-08-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cần Giờ. 40

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

18-08-2014 Quyết định số 4069/QĐ-UBND về phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
25-08-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 5 năm 2016 - 2020. 64