Số 51 Ngày xuất bản: 01.09.2014

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

06-08-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3

Ủy ban nhân dân quận 4

01-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Quận 4. 10

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

05-08-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân. 24

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

04-08-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014. 27

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

06-08-2014 Quyết định số 3811/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 33
08-08-2014 Quyết định số 3845/QĐ-UBND về phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020". 35
13-08-2014 Quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc đính chính Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 54
13-08-2014 Quyết định số 3984/QĐ-UBND về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 56

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

11-08-2014 Quyết định số 9023/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 58