Số 05 Ngày xuất bản: 15.01.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

24-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3
25-12-2014 Chỉ thị số 30/2014/CT-UBND về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 12

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

12-12-2014 Quyết định số 6037/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". 21
12-12-2014 Quyết định số 6045/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 31
17-12-2014 Quyết định số 6185/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. 47
17-12-2014 Quyết định số 6186/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận - huyện. 49
17-12-2014 Quyết định số 6187/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. 52
18-12-2014 Quyết định số 6226/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014. 63
30-12-2014 Quyết định số 6463/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 9. 68
30-12-2014 Quyết định số 6464/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12. 71