Số 58 Ngày xuất bản: 15.07.2016

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

21-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 4
27-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 16
02-07-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 30

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

07-06-2016 Quyết định số 2953/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. 32
07-06-2016 Quyết định số 2954/QĐ-UBND về phê duyệt "Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020". 42
13-06-2016 Quyết định số 3024/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 51
13-06-2016 Quyết định số 3025/QĐ-UBND về việc Công bố định mức dự toán công tác Bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 57
23-06-2016 Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc đặt tên "Phú Hữu" cho công trình cầu đường bộ trên đường Vành đai phía Đông Thành phố bắc qua sông Rạch Chiếc, Quận 9. 59

Ủy ban nhân dân quận 1

29-06-2016 Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1. 61

Ủy ban nhân dân quận 4

30-06-2016 Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản 63

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

21-06-2016 Quyết định số 4081/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 65