Số 42 Ngày xuất bản: 01.09.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

04-08-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. 3
11-08-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 14
11-08-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý khuyến mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 24

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

28-07-2015 Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hảnh chính mới ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 31
04-08-2015 Quyết định số 3841/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 52

Ủy ban nhân dân quận 6

12-08-2015 Quyết định số 4480/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 59

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

04-08-2015 Quyết định số 5167/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 62