Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND về Về việc cho phép Hội Lọc máu Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND về thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 Triều An trực thuộc Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2811/QĐ-UBND về thành lập các Trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115 phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân trực thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2812/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 Tim Tâm Đức trực thuộc Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2844/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2963/QĐ-UBND về thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Văn hóa Thể dục - Thể thao, số 113 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 5306/QĐ-UBND và Quyết định số 5307/QĐ-UBND cùng ngày 27 tháng 11 năm 2018 |
Số 69 + 70 Ngày xuất bản: 15.09.2021

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

14-08-2021 Quyết định số 2844/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 3
23-08-2021 Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 20
23-08-2021 Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phồ về triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 25
23-08-2021 Quyết định số 3072/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 27
24-08-2021 Quyết định số 3089/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tnển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 54
27-08-2021 Quyết định số 3128/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030. 72