Số 24 Ngày xuất bản: 15.04.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

16-03-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 3
20-03-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. 7
07-04-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 17

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

19-03-2015 Quyết định số 1187/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. 24
21-03-2015 Quyết định số 1212/QĐ-UBND ban hành Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020. 34
23-03-2015 Quyết định số 1245/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9. 42
24-03-2015 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của Thành phố năm 2015. 51
31-03-2015 Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. 58