Số 42 Ngày xuất bản: 15.07.2014

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

01-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

19-06-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 16

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

24-06-2014 Quyết định số 3130/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. 26
24-06-2014 Quyết định số 3131/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2011-2015) xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. 33
28-06-2014 Quyết định số 3210/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tnển khai thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 41
28-06-2014 Quyết định số 3214/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Phường 10, Quận 11. 52
28-06-2014 Quyết định số 3215/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Phường 15, Quận 11. 58