Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 | Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại Thành phố Hồ Chí Minh | Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng | Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong | Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Trường Trung học phổ thông Marie Curie | Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh | Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố đối với Di tích lịch sử Chùa Quán Thế Âm | Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Giác Hải | Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Hội quán Tam Sơn |
Số 35 Ngày xuất bản: 01.07.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

08-06-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020 3
08-06-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố. 10
08-06-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 12
11-06-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 30
11-06-2015 Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 32

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

03-06-2015 Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản 37
05-06-2015 Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản 39
05-06-2015 Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản 41
10-06-2015 Quyết định số 2777/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. 43