Số 129 + 130 Ngày xuất bản: 15.10.2016

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

08-09-2016 Quyết định số 4697/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. 2