Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 62 Ngày xuất bản: 15.08.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

18-07-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 4
18-07-2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 6

Hội đồng nhân dân quận 10

22-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 8
22-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008. 13
22-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 10. 15

Hội đồng nhân dân quận 12

09-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007. 17
09-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 19
09-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 21

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân

25-07-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận Bình Tân. 27
25-07-2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007. 32
25-07-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận. 33
25-07-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 35

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

18-07-2008 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn. 40
18-07-2008 Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. 45
18-07-2008 Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về bổ sung dự toán ngân sách năm 2008. 47
18-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 49
18-07-2008 Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2008 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp vốn huyện. 51