Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 51 Ngày xuất bản: 01.07.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

13-06-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về hợp nhất Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục và Thể thao thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. 4
13-06-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND về sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ. 7
13-06-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công Thương thành phố. 9
13-06-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND về đổi tên Sở Giao thông - Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố. 11
17-06-2008 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về ủy quyền cho phép cán bộ, công chức, nhân viên đi nước ngoài về việc riêng. 13

Ủy ban nhân dân quận 8

12-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8 15

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

24-06-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Về giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện vào các Phòng có liên quan 23
24-06-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND Về giải thể Ban Tôn giáo huyện 25
24-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 27
24-06-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 29
24-06-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nội vụ huyện 31
24-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tư pháp huyện 33
24-06-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra huyện 35
24-06-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế huyện 37
24-06-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 39
24-06-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 41
24-06-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 43
24-06-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 46
24-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 48
24-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Công Thương huyện 50