Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 06 Ngày xuất bản: 15.01.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

24-12-2007 Chỉ thị số 30/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh. 3
25-12-2007 Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010. 8

Hội đồng nhân dân quận 10

20-12-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008. 22
20-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007. 25

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân

27-12-2007 Nghị quyết số 129/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2008. 27
27-12-2007 Nghị quyết số 130/2007/NQ-HĐND dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008. 32
27-12-2007 Nghị quyết số 131/2007/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận. 37
27-12-2007 Nghị quyết số 132/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2008. 39
27-12-2007 Nghị quyết số 133/2007/NQ-HĐND về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 và dự phòng ngân sách năm 2007. 41

Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè

21-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008. 43
21-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 47
21-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 54