Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 13 Ngày xuất bản: 15.01.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

07-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về hoàn trả giá trị phần vắng đồng sở hữu nhà ở thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 3

Hội đồng nhân dân quận Tân Bình

21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008. 24
21-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2008. 28
21-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 30
21-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2008. 34

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

18-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 36
18-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008. 40
18-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện. 42
18-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn. 44
18-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008. 45
18-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008. 47
18-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020. 49
18-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về thẩm quyền quyết định việc sửa chữa, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn. 50
18-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng. 51
18-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp. 52
18-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008. 53