Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 50 Ngày xuất bản: 01.07.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

10-06-2008 Quyết định số 2465/QĐ-UBND về quy trình chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 3
10-06-2008 Quyết định số 2466/QĐ-UBND về quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 11
13-06-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND về giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố sang các Sở - ngành có liên quan. 25
13-06-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 27

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

16-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 29
16-06-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nội vụ quận Tân Bình 31
16-06-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Kinh tế quận Tân Bình 33
16-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế quận Tân Bình 35
16-06-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình 37
16-06-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình 39
16-06-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình 41
16-06-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình 43
16-06-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tư pháp quận Tân Bình 45
16-06-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình 47
16-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình 49
16-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra quận Tân Bình 51