Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 61 Ngày xuất bản: 01.08.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

16-07-2008 Quyết định số 3046/QĐ-UBND Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao giai đoạn II 3
17-07-2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND về ban hành quy định công tác quản lý các dự án, hạng mục, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. 13

Hội đồng nhân dân quận 6

11-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020. 25
11-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008. 26
11-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 28

Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi

11-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 32
11-07-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007. 37

Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè

17-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 39
17-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 và điều chỉnh chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2008. 46