Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 07 Ngày xuất bản: 15.01.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

25-12-2007 Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. 3
26-12-2007 Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2008. 10
26-12-2007 Quyết định số 5665/QĐ-UBND Về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 13
27-12-2007 Quyết định số 143/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố. 22

Hội đồng nhân dân quận 8

24-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của quận 8 31

Ủy ban nhân dân quận 8

24-12-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 39

Hội đồng nhân dân quận Tân Phú

21-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008. 45
21-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2008. 49
21-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 51