Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 25 Ngày xuất bản: 01.03.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

02-02-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các sở - ngành thành phố. 3
02-02-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các quận - huyện. 5
05-02-2008 Quyết định số 603/QĐ-UBND Về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 7
05-02-2008 Quyết định số 616/QĐ-UBND Về thu hồi đất để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên tại phường 19, 21, 22 và 25, quận Bình Thạnh 14

Ủy ban nhân dân quận 3

30-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 3 17
30-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3. 27

Hội đồng nhân dân quận 10

16-01-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 39
16-01-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2008. 47
16-01-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008. 49
16-01-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về định mức chi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX. 51