Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 04/2003/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 06/01/2003
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 21/01/2003
Số, ký hiệu: 04/2003/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực: 18/02/2006
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về việc tiếp tục bán nhà mua trả góp trước ngày 30/4/1975 chưa trả hết tiền.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6017/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 27/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/1997

Quyết định về việc ban hành "qui định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 24/03/2001

Quyết định về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2002

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2001
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần

Quyết định về việc ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị ; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2000/QĐ-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 19/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2000
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/06/1994
 • Ngày ban hành: 05/07/1994
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/1994

Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2001/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2001
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 90/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2004

Quyết định về sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 225/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2003
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/02/2006
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2006
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về sửa đổi Quyết định số 89/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 về quy định việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 203/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2004