Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26-01-2018 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 26/01/2018
16-01-2018 Công văn số 264/UBND v/v đính chính Quyết đinh số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 cua Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 16/01/2018
18-12-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 25/12/2017
26-08-2016 Quyết định số 5662/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Quy chế vận động, bốc mộ, cải táng, hỏa táng các khu thổ mộ, nghĩa trang trên địa bàn quận Gò Vấp (giai đoạn 2016 - 2020). 26/08/2016
21-06-2016 Quyết định số 4081/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 21/06/2016
15-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò vấp. 22/01/2016
21-12-2015 Quyết định số 10531/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 21/12/2015
01-10-2015 Quyết định số 8057/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận Gò vấp. 01/10/2015
01-10-2015 Quyết định số 8056/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp. 01/10/2015
03-04-2015 Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 03/04/2015