Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
07-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 07/12/2017
07-12-2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về điều chỉnh và thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hô Chí Minh 07/12/2017
07-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên ỵ tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện cần Giờ 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 129/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về thời hạn quyết toán ngân sách các cấp 07/12/2017
07-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND về viêc bãi bỏ văn bản 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 15/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND về số lượng thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với Lực lượng Cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 01/01/2018