Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14-11-2018 Quyết định số 5079/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 14/11/2018
14-11-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 24/11/2018
09-11-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 19/11/2018
07-11-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 07/11/2018
07-11-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 cùa Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 17/11/2018
29-10-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 08/11/2018
25-10-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản 04/11/2018
24-10-2018 Quyết định số 4749/QĐ-UBND Ban hành Quy trình tổ chức thực hiện duy tu nạo vét tuyến luồng hàng hải Soài Rạp thí điểm từ năm 2018 đến hết năm 2020 24/10/2018
22-10-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải siinh họạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải răn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 01/11/2018
15-10-2018 Quyết định số 4541/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. 15/10/2018