Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” trong năm 2024. | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc công bố 05 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc công bố 03 nhóm thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc thay đổi 02 Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 12 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, Quận 6 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Bàu Sen, Quận 5 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29-01-2024 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè kỳ 2019 - 2023 29/01/2024
21-12-2022 Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quỵ phạm pháp luật còn hiêu lực; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 21/12/2022
20-10-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND Ban hành Ọuy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 31/10/2022
20-10-2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 31/10/2022
20-10-2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 31/10/2022
30-09-2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 10/10/2022
21-09-2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 30/09/2022
21-09-2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 30/09/2022
21-09-2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 30/09/2022
21-09-2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân vả Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 30/09/2022