Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22-05-2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. 31/05/2024
23-04-2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh. 02/05/2024
24-01-2024 Quyết định số 481/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh - kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023. 24/01/2024
08-01-2024 Quyết định số 195/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế năm 2023. 08/01/2024
23-10-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của phòng Y tế quận Bình Thạnh. 01/11/2023
05-10-2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UDND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Phỏng Lao động - Tlnương binh và Xã hội quận Bình Thạnh 12/10/2023
05-10-2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh. 12/10/2023
05-01-2021 Quyết định số 28/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2020. 05/01/2021
10-06-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh. 19/06/2020
02-01-2020 Quyết định số 05/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019. 02/01/2020