Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 41 Ngày xuất bản: 15.11.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

25-10-2006 Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. 3
26-10-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND về thu hồi, chuyển giao quyền tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 14
27-10-2006 Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. 17
27-10-2006 Quyết định số 157/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh mức phụ cấp đối với khu phố, ấp. 30
27-10-2006 Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 32
06-11-2006 Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010. 37

Trung tâm Công báo thành phố

08-11-2006 Quyết định số 02/QĐĐC-CB đính chính phần Mục lục cuốn Công báo số 40 xuất bản ngày 31 tháng 10 năm 2006 41

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Sở Tài Chính

30-10-2006 Hướng dẫn số 6266/LS-LĐTBXH-TC về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn (Theo Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH). 42

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

26-10-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 45

Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

31-10-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp. 57
31-10-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010. 59