Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 01 Ngày xuất bản: 05.06.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

28-04-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Công báo thành phố thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. 4
03-05-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ các Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về xử lý vi phạm hành chính. 7
03-05-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh một số điểm của mục IV, Chương trình hành động thực hiện “Năm 2006 – Năm cải cách hành chính” ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 9
03-05-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Về phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Khoa bạc năm 2006 huy động vốn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. 11
04-05-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2. 14
05-05-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí năm 2006 cho Sở Khoa học và Công nghệ. 18
08-05-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 22
09-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ và Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. 25
09-05-2006 Kế hoạch số 2891/KH-UBND Triển khai Đề án: Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố. 32
15-05-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về bình ổn giá cả. 38
16-05-2006 Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng các đoàn thể ở phường - xã, thị trấn. 40
16-05-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong định giá tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 42
17-05-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp. 53
17-05-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 56
17-05-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 65