Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 38 Ngày xuất bản: 15.10.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

27-09-2006 Kế hoạch số 7113/UBND-ĐT phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố từ nay cho đến cuối năm 2006. 4
03-10-2006 Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006. 11
03-10-2006 Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2006 - 2010. 13
03-10-2006 Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí qua đò tại bến An Phú Đông, quận 12. 20
05-10-2006 Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà trên địa bàn thành phố (bến phà Thủ Thiêm, Bình Khánh và Cát Lái). 21
06-10-2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2006. 23
09-10-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh vận động các tổ chức, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 25

Ủy ban nhân dân quận 4

27-09-2006 Quyết định số 1067/2006/QĐ-UBND-TH về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường. 28
10-10-2006 Quyết định số 1124/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định số 1067/2006/QĐ-UBND-TH ngày 27 tháng 9 năm 2006 về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường. 30

Ủy ban nhân dân quận 8

25-09-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh công trình nâng cấp, duy tu hẻm năm 2006 thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông ngân sách quận 8. 31

Ủy ban nhân dân quận 12

12-09-2006 Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận 12 giai đoạn (2006 - 2010)”. 34

Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh

06-10-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 55
06-10-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 56
06-10-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 57
06-10-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về chấp thuận cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX. 58

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

04-10-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 59