Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 27 Ngày xuất bản: 31.08.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

21-07-2006 Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (giai đoạn 2006 - 2010). 3
21-07-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010). 10
21-07-2006 Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế (giai đoạn 2006 - 2010). 17
21-07-2006 Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu Công nghệ cao (giai đoạn 2006 - 2010). 28

Hội đồng nhân dân quận 2

14-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 40
14-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005. 43
14-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh ngân sách năm 2006. 45

Hội đồng nhân dân quận 3

21-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005. 47
21-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về quy hoạch kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm” trên địa bàn quận 3 trong năm 2006 - 2007. 49
21-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) của quận 3. 51
21-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3 đến năm 2020. 52
21-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 53

Ủy ban nhân dân quận 3

03-08-2006 Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình quận 3. 55