Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 13 + 14 Ngày xuất bản: 31.07.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

14-07-2006 Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND về ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 3

Ủy ban nhân dân quận 3

24-07-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong 6 tháng cuối năm 2006 và tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận. 117

Ủy ban nhân dân quận 8

24-07-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân quận 8 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 120

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

07-07-2006 Quyết định số 3266/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với Trường Trung học cơ sở bán công Điện Biên - quận Bình Thạnh. 127
10-07-2006 Quyết định số 3288/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với Trường Tiểu học Bế Văn Đàn - quận Bình Thạnh. 130
10-07-2006 Quyết định số 3289/2006/QĐ-UBND về việc thành lap Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với Trường Tiểu học Thanh Đa - quận Bình Thạnh. 133
10-07-2006 Quyết định số 3290/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - quận Bình Thạnh. 136
10-07-2006 Quyết định số 3291/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động “Xây dựng trường học co đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với Trường Tiểu học Bình Hòa - quận Bình Thạnh. 139
27-07-2006 Quyết định số 3731/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học cơ sở bán công Trương Công Định thành Trường Trung học cơ sở Trương Công Định - quận Bình Thạnh. 142