Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 36 Ngày xuất bản: 15.10.2006

Mục lục

Trang

Hội đồng nhân dân Thành phố

26-09-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 4
26-09-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 5
26-09-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 6
26-09-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 7
26-09-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 8
26-09-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về tăng mức phụ cấp đối với khu phố, ấp. 9
26-09-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh mức phí qua đò tại bến khách ngang sông An Phú Đông, quận 12. 10
26-09-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí qua các bến trên địa bàn thành phố (bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái, Bình Khánh). 11
26-09-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 13
26-09-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND về dự án đầu tư khởi công mới từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung vào kế hoạch năm 2006. 15

Ủy ban nhân dân Thành phố

21-07-2006 Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010). 28
25-09-2006 Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh. 39

Ủy ban nhân dân quận 5

25-09-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường. 51

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

02-10-2006 Quyết định số 4637/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. 54