Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 23 Ngày xuất bản: 15.08.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

21-07-2006 Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự đối với công chức phường - xã, thị trấn. 5
21-07-2006 Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 231/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố. 22
21-07-2006 Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 1852/QĐ-UB-NC của Ủy ban nhân dân thành phố. 23
01-08-2006 Quyết định số 3557/QĐ-UBND về thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án: “Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay”. 24

Hội đồng nhân dân quận 6

19-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 26
19-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. 29
19-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp quận 6 tháng cuối năm 2006. 32
19-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 35
19-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 36
19-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 37
19-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 38
19-07-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 39
19-07-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 40
19-07-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 41
19-07-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 43
19-07-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. 45

Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh

19-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 46
19-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 47
19-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt dự toán ngân sách bổ sung 6 tháng cuối năm 2006. 48
19-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt các công trình bổ sung trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. 50
19-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi ba Trường Mầm non bán công: 7A, 24A và 27 sang Trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính. 52
19-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập. 54
19-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương triển khai rà soát và thực hiện công tác lập quy định hẻm giới dưới 12m trên địa bàn quận Bình Thạnh. 56
19-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình bảo vệ môi trường quận Bình Thạnh đến năm 2010. 58
19-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 60

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

25-07-2006 Quyết định số 3738/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ huy và Tổ công tác chuyên trách phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn quận Bình Thạnh. 64
31-07-2006 Quyết định số 3913/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên và Tổ giúp việc của Hội đồng bán nhà ở quận Bình Thạnh. 66

Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè

28-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006. 68
28-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 72