Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” trong năm 2024. | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc công bố 05 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc công bố 03 nhóm thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc thay đổi 02 Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 12 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, Quận 6 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Bàu Sen, Quận 5 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |
Số 25 Ngày xuất bản: 15.08.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

03-08-2006 Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 4
03-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 6
04-08-2006 Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. 9

Hội đồng nhân dân quận 5

18-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân 17
18-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân. 18
18-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 19
18-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005. 26

Ủy ban nhân dân quận 5

25-07-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận 5. 29

Hội đồng nhân dân quận 10

21-07-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 35
21-07-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân quận 10. 39
21-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân quận đối với ông Lê Trương Thanh Tú. 40
21-07-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 10 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 41

Ủy ban nhân dân quận 12

21-07-2006 Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy trình “một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường. 42

Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

24-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2006. 50
24-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2005. 52
24-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006. 53
24-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX. 55
24-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX. 56

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

24-07-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 57