Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 25 Ngày xuất bản: 15.08.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

03-08-2006 Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 4
03-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 6
04-08-2006 Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. 9

Hội đồng nhân dân quận 5

18-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân 17
18-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân. 18
18-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 19
18-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005. 26

Ủy ban nhân dân quận 5

25-07-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận 5. 29

Hội đồng nhân dân quận 10

21-07-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 35
21-07-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân quận 10. 39
21-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân quận đối với ông Lê Trương Thanh Tú. 40
21-07-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 10 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 41

Ủy ban nhân dân quận 12

21-07-2006 Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy trình “một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường. 42

Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

24-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2006. 50
24-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2005. 52
24-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006. 53
24-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX. 55
24-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX. 56

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

24-07-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 57