Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5334/QĐ-UBND về ban hành Giá dịch vụ sử dụng công trình hạ tầng và tiện ích công cộng tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2023 trở đi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5317/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Ký túc xá sinh viên Lào. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5316/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trường Đoàn Lý Tự Trọng. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5314/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5313/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5312/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5311/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5310/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Nhà Thiếu nhi Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Nhà Văn hóa Thanh niên. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5134/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 |
Số 10 Ngày xuất bản: 31.07.2006

Mục lục

Trang

Hội đồng nhân dân Thành phố

13-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân của quận 12 và quận Gò Vấp. 4
13-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 6
13-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. 10
13-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 11
13-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về chấp thuận cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thiện Nhân - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII. 12
13-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 13
13-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 14
13-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 15
13-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. 16
13-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh của thành phố. 17
13-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hồ Chí Minh. 18

Ủy ban nhân dân Thành phố

11-07-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 20
13-07-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước. 38

Ủy ban nhân dân quận 2

07-07-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2. 48

Hội đồng nhân dân quận 11

06-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 52
06-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005, tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2006 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2006. 56
06-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010. 60
06-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân quận 11 - Khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. 62
06-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 11 - Khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. 63
06-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ề việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 11 - Khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. 64
06-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 11 - Khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. 65
06-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 11 - Khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. 66

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

07-07-2006 Quyết định số 3010/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 180/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân. 67