Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Quyết định 3791/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 07/09/2023
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 07/09/2023
Số, ký hiệu: 3791/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về bãi bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký: Ngô Minh Châu
Công báo: Số 222 + 223 - năm 2023

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2009/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 10/08/2009
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2009

Chỉ thị về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2010/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 18/01/2010
 • Ngày có hiệu lực: 28/01/2010

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2011.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2010/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 17/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/07/2010

Chỉ thị về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 12/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/01/2011

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 19/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/07/2011

Chỉ thị về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 16/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2012

Chỉ thị về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách thành phố năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2013/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 17/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2013

Chỉ thị về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2013/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 27/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2014

Chỉ thị về tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận số 187-KL/TU ngày 29 tháng 3 năm 2014 của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2014/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 09/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2014
Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: 30/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/03/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: