Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Chỉ thị 12/2013/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 17/07/2013
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 17/07/2013
Số, ký hiệu: 12/2013/CT-UBND Ngày hết hiệu lực: 07/09/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách thành phố năm 2014.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 31 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 19/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 29/04/2012

Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 130/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/10/2005
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2005

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/04/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 60/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/06/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 121-KL/TU
 • Ngày ban hành: 04/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 13/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 46/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 29/03/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 20-NQ/TW
 • Ngày ban hành: 01/11/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 30/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 26/11/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1792/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/10/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2003
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về bãi bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3791/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/09/2023
 • Ngày có hiệu lực: 07/09/2023