Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |
Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (139)
Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2005. Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006. Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX. Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX. Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp. Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010. Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2006 và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020. Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND chuyên đề về công tác xây dựng cơ bản năm 2007. Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cần Giờ. Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008. Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008. Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán. Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách năm 2007. Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008. Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về định mức sử dụng, giá nước cho các nhóm đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ. Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

Số: 26/NQ-HĐND ngày 14/05/1991

Số: 45/NQ-HĐND ngày 17/08/1991

Số: 57/NQ-HĐND ngày 01/11/1991

Số: 04/NQ-HĐND ngày 11/02/1992

Số: 16/NQ-HĐND ngày 07/05/1992

Số: 36/NQ-HĐND ngày 14/08/1992

Số: 05/NQ-HĐND ngày 01/02/1993

Số: 18/NQ-HĐND ngày 18/05/1993

Số: 19/NQ-HĐND ngày 18/05/1993

Số: 31/NQ-HĐND ngày 16/08/1993

Số: 12/NQ-HĐND ngày 06/05/1994

Số: 21/NQ-HĐND ngày 22/07/1994

Số: 40/NQ-HĐND ngày 21/12/1994

Số: 41/NQ-HĐND ngày 15/12/1994

Số: 03/NQ-HĐND ngày 21/07/1995

Số: 29/NQ-HĐND ngày 21/07/1995

Số: 01/NQ-HĐND ngày 02/02/1996

Số: 02/NQ-HĐND ngày 09/02/1996

Số: 06/NQ-HĐND ngày 07/08/1996

Số: 07/NQ-HĐND ngày 07/08/1996

Số: 01/1997/NQ-HĐ-K.VII ngày 30/01/1997

Số: 02/1997/NQ-HĐ-K.VII ngày 31/01/1997

Số: 03/1997/NQ-HĐND ngày 23/08/1997

Số: 04/1997/NQ-HĐND ngày 23/08/1997

Số: 05/1997/NQ-HĐND ngày 23/08/1997

Số: 02/1998/NQ-HĐVII ngày 09/03/1998

Số: 03/1998/NQ-HĐVII ngày 09/03/1998

Số: 04/1998/NQ-HĐ ngày 27/07/1998

Số: 05/1998/NQ-HĐ ngày 27/07/1998

Số: 01/1999/NQ.K7 ngày 04/02/1999

Số: 02/1999/NQ.K7 ngày 04/02/1999

Số: 03/1999/NQ-HĐND ngày 15/12/1999

Số: 04/1999/NQ-HĐND ngày 15/12/1999

Số: 05/1999/NQ-HĐND ngày 15/12/1999

Số: 06/1999/NQ-HĐND ngày 15/12/1999

Số: 07/1999/NQ-HĐND ngày 15/12/1999

Số: 32/NQ-HĐ. ngày 05/08/1999

Số: 33/1999/NQ.K7 ngày 05/08/1999

Số: 01/2000/NQ-HĐ ngày 15/02/2000

Số: 02/2000/NQ-HĐND ngày 31/07/2000

Số: 03/2000/NQ-HĐND ngày 31/07/2000

Số: 04/2000/NQ-HĐND ngày 31/07/2000

Số: 01/2001/NQ-HĐND ngày 17/01/2001

Số: 02/2001/NQ-HĐND ngày 18/01/2001

Số: 03/2001/NQ-HĐND ngày 19/01/2001

Số: 04/2001/NQ-HĐND ngày 19/01/2001

Số: 05/2001/NQ-HĐND ngày 07/08/2001

Số: 06/2001/NQ-HĐND ngày 07/08/2001

Số: 07/2001/NQ-HĐND ngày 07/08/2001

Số: 08/2001/NQ-HĐND ngày 07/08/2001

Số: 01/2002/NQ-HĐND ngày 18/02/2002

Số: 03/2002/NQ-HĐND ngày 31/07/2002

Số: 04/2002/NQ-HĐND ngày 31/07/2002

Số: 01/2003/NQ-HĐND ngày 29/01/2003

Số: 02/2003/NQ-HĐND ngày 29/01/2003

Số: 03/2003/NQ-HĐND ngày 05/08/2003

Số: 04/2003/NQ-HĐND ngày 05/08/2003

Số: 06/2003/NQ-HĐND ngày 05/08/2003

Số: 07/2003/NQ-HĐNĐ ngày 12/12/2003

Số: 08/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003

Số: 09/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003

Số: 01/2004/NQ-HĐNĐ ngày 25/05/2004

Số: 02/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 03/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 04/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 05/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 06/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 07/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 08/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 10/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 12/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 13/2004/NQ-HĐND ngày 25/05/2004

Số: 14/2004/NQ-HĐND ngày 12/08/2004

Số: 15/2004/NQ-HĐNĐ ngày 12/08/2004

Số: 16/2004/NQ-HĐND ngày 12/08/2004

Số: 17/2004/NQ-HĐND ngày 12/08/2004

Số: 18/2004/NQ-HĐND ngày 23/12/2004

Số: 19/2004/NQ-HĐND ngày 23/12/2004

Số: 20/2004/NQ-HĐND ngày 23/12/2004

Số: 21/2004/NQ-HĐND ngày 23/12/2004

Số: 22/2004/NQ-HĐND ngày 23/12/2004

Số: 23/2004/NQ-HĐND ngày 23/12/2004

Số: 24/2005/NQLT ngày 17/06/2005

Số: 25/2005/NQ-HĐND ngày 28/07/2005

Số: 26/2005/NQ-HĐND ngày 28/07/2005

Số: 27/2005/NQ-HĐND ngày 28/07/2005

Số: 28/2005/NQ-HĐND ngày 28/07/2005

Số: 29/2005/NQ-HĐND ngày 28/07/2005

Số: 30/2005/NQ-HĐND ngày 28/07/2005

Số: 31/2005/NQ-HĐND ngày 28/07/2005

Số: 32/2005/NQ-HĐND ngày 16/12/2005

Số: 33/2005/NQ-HĐND ngày 16/12/2005

Số: 34/2006/NQ-HĐND ngày 26/01/2006

Số: 35/2006/NQ-HĐND ngày 26/01/2006

Số: 36/2006/NQ-HĐND ngày 26/01/2006

Số: 37/2006/NQ-HĐND ngày 22/03/2006

Số: 38/2006/NQ-HĐND ngày 22/03/2006

Số: 39/2006/NQ-HĐND ngày 22/03/2006

Số: 40/2006/NQ-HĐND ngày 22/03/2006

Số: 46/2006/NQ-HĐND ngày 31/10/2006

Số: 47/2006/NQ-HĐND ngày 31/10/2006

Số: 51/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006

Số: 52/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006

Số: 53/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006

Số: 01/2007/NQ-HĐND ngày 22/05/2007

Số: 02/2007/NQ-HĐND ngày 22/05/2007

Số: 03/2007/NQ-HĐND ngày 22/05/2007

Số: 04/2007/NQ-HĐND ngày 22/05/2007

Số: 09/2007/NQ-HĐND ngày 26/12/2007

Số: 02/2008/NQ-HĐND ngày 18/03/2008

Số: 03/2008/NQ-HĐNĐ ngày 18/03/2008

Số: 04/2008/NQ-HĐND ngày 18/03/2008

Số: 05/2008/NQ-HĐND ngày 18/03/2008

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)