Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2486/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2472/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2470/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một thành viên. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Khuyến học Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH Một thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND về quy định cụ thể các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển và các yếu tố ước tính chi phí phát triển trong xác định giá đất | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý |

Luật Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003