Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Nghị quyết 70/2023/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 29/08/2023
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày hiệu lực: 06/09/2023
Số, ký hiệu: 70/2023/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Thủ Đức
Trích yếu: Bãi bỏ các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức ban hành đã hết thời gian thực hiện.
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Phước Hưng
Công báo: Số 272 + 273 - năm 2023

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 14/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/2006

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 14/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/2006

Nghị quyết về điều chỉnh ngân sách năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 14/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/2006

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2007

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2007

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2007

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2007

Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung quy hoạch vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 2 giai đoạn 2007 - 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2007

Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 20/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2008

Nghị quyết về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2008

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2008

Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất (2006 - 2010).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2008

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2008

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2008

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2008

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2008

Nghị quyết VỀ QUY HOẠCH sử DỤNG ĐấtT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÂT 5 NĂM (2006-2010) CỦA QUẬN 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 07/07/2006

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 53/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 14/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2008

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2008

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 17/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2008

Nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 17/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2008

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 17/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2008

Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2007

Nghị quyết về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2007

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2007

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 21/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 21/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/2007
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/202O/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Công văn v/v đính chính số ban hành Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 29/8/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 212/HĐND
 • Ngày ban hành: 22/09/2023
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2023