Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Nghị quyết 70/2023/NQ-HĐND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (31)
Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005. Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh ngân sách năm 2006. Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung quy hoạch vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 2 giai đoạn 2007 - 2010. Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2008. Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008. Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008. Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất (2006 - 2010). Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2008. Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008. Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND VỀ QUY HOẠCH sử DỤNG ĐấtT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÂT 5 NĂM (2006-2010) CỦA QUẬN 1. Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2008. Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008. Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008. Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ. Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2007. Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008. Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (3)

Số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016

Số: 154/202O/NĐ-CP ngày 31/12/2020

Số: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 22/06/2015

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)