Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về công bố danh mục 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc bản đồ; lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Các dự án Đầu tư - Xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. |
Số 272 + 273 Ngày xuất bản: 01.12.2023

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân Thành phố

11-11-2023 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định, tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 4
11-11-2023 Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí,điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 8
11-11-2023 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 12
11-11-2023 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND Quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 20
11-11-2023 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND về Quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 22

Ủy ban nhân dân quận 8

21-11-2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 28

Hội đồng nhân dân Thành phố Thủ Đức

29-08-2023 Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức ban hành đã hết thời gian thực hiện. 44
22-09-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH. 51

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

09-11-2023 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 04 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành trước ngày 01 tháng 07 năm 2016. 53

Hội đồng nhân dân Thành phố Thủ Đức

22-09-2023 Công văn số 212/HĐND v/v đính chính số ban hành Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 29/8/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức. 56

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

26-10-2023 Quyết định số 10553/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành còn hiệu lực pháp luật. 58