Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ (13)
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Số: 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012

Số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012

Số: 1223/QĐ-BYT ngày 18/04/2012

Số: 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/08/1998

Số: 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/07/2004

Số: 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012

Số: 508/QĐ-BYT ngày 20/02/2012

Số: 2210/BYT-KH-TC ngày 16/04/2012

Số: 1513/BHXH-CSYT ngày 20/04/2012

Số: Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008

Số: Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009

Văn bản dẫn chiếu (2)

Số: 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006

Số: 4070/QĐ-UBND ngày 25/08/2011

Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (1)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)