Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22-05-1981 Chỉ thị số 28/CT-UB về việc giải quyết căn bản tình trạng trẻ em thất học. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
14-05-1981 Chỉ thị số 27/CT-UB về việc quy hoạch phát triển và phân bố công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
09-05-1981 Quyết định số 84/QĐ-UB ban hành Bản quy định về công tác quản lý xe xích lô đạp và ba gác đạp của thành phố. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
07-05-1981 Quyết định số 81/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Hết hiệu lực từ 06/05/1993
07-05-1981 Quyết định số 80/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Phòng Thương binh và xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. 07/05/1981
07-05-1981 Quyết định số 79/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của phòng thể dục thể thao trực thuộc UBND quận, huyện. 07/05/1981
07-05-1981 Quyết định số 78/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng GTVT trực thuộc UBND quận, huyện. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
07-05-1981 Quyết định số 77/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng tổ chức chính quyền quận, huyện thuộc ủy ban nhân dân quận huyện. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
07-05-1981 Quyết định số 76/QĐ-UB về việc “Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của sở nông nghiệp”. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
29-04-1981 Chỉ thị số 22/CT-UB cấm lưu hành và thu hồi văn hoá phẩm phản động, đồi trụy. Hết hiệu lực từ 14/12/1998