Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16-01-1981 Quyết định số 15/QĐ-UB ban hành bản qui định tạm thời về việc thi hành chính sách đối với những người đã làm việc trong quân đội, chánh quyền và các tổ chức chánh trị của chế độ cũ đi học tập cải tạo tập trung được cho về thành phố. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
15-01-1981 Chỉ thị số 03/CT-UB về việc tổ chức dạy thêm ngoài giờ cho học sinh phổ thông. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
09-01-1981 Chỉ thị số 01/CT-UB về việc cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tập thể mở tài khoản tiền gởi tại ngân hàng. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
27-12-1980 Công văn số 2004/UB về việc xử lý số tiền phạt do vi phạm kỷ luật giá. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
09-12-1980 Công văn số 1882/UB về việc tạm thời trợ cấp thêm đối với CBCNV công tác, sản xuất tại địa phận huyện Duyên Hải. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
14-11-1980 Quyết định số 451/QĐ-UB về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách thống nhất trong thành phố. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
21-10-1980 Chỉ thị số 35/CT-UB về việc xử lý các khoản tiền của khách hàng ký gởi trong hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở Miền Nam Việt Nam trước 30-4-1975. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
21-10-1980 Thông tư số 14/TT-UB về một số công tác cấp bách trước mắt để thực hiện chỉ thị 30/CT-UB của UBND thành phố về quản lý biên chế lao động và quỹ tiền lương thuộc khu vực nhà nước của thành phố. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
02-10-1980 Thông báo số 186/TB-UB về việc đẩy mạnh phong trào chăn nuôi gia đình ở thành phố. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
02-10-1980 Công văn số 1487/UB về việc thu gom 20 loại tài sản giao Sở Tài chính. Hết hiệu lực từ 21/08/1998