Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-07-1977 Chỉ thị số 41/CT-UB về việc kiểm tra vật tư thiết bị kỹ thuật. 21/07/1977
21-07-1977 Công văn số 1487/UB quy định thủ tục chi tiêu tiền mặt để mua vật tư hàng hóa ngoài thị trường. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
16-07-1977 Chỉ thị số 39/CT-UB về công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977. 16/07/1977
11-07-1977 Quyết định số 851/QĐ-UB về việc tiến hành kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1 và quận III thành phố. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
08-07-1977 Chỉ thị số 38/CT-UB về việc tăng cường quản lý tổ chức bộ máy và biên chế lao động. Hết hiệu lực từ 17/07/2009
08-07-1977 Chỉ thị số 37/CT-UB về việc tiến hành lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm. Hết hiệu lực từ 04/01/1999
06-07-1977 Chỉ thị số 36/CT-UB về việc tiết kiệm tiêu dùng giấy và thu hồi giấy phế liệu. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
04-07-1977 Quyết định số 395/QĐ-UB ban hành tạm thời chế độ báo cáo thống kê về lao động tiền lương và lao động xã hội. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
04-07-1977 Chỉ thị số 35/CT-UB về việc vận động cán bộ và nhân dân tích cực ủng hộ phong trào thiếu nhi thành phố thực hiện “kế hoạch nhỏ”. 04/07/1977
28-06-1977 Quyết định số 392B/QĐ-TC về việc thành lập tổ vật giá ở các quận (huyện). Hết hiệu lực từ 11/11/1998