Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tư pháp quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Kinh tế quận Tân Bình 23/06/2008
16-06-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nội vụ quận Tân Bình 23/06/2008