Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-10-2005 Quyết định số 812/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình gỉải qnyết giấy tờ hành chính cho dân 21/10/2005
23-06-2005 Quyết định số 414/2005/QĐ-UB Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc ủy ban nhân dân 15 phường 23/06/2005
18-02-2005 Công văn số 162/2005/QĐ-UB V/v phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách,công chức phường Hết hiệu lực từ 23/12/2005
20-04-2004 Chỉ thị số 04/CT-UB Về việc tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo đăng ký-phúc tra quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện bổ sung cho quân đội 20/04/2004
07-04-2004 Công văn số 03/2004/CT-UB Về việc chấn chỉnh công tác trình văn bản,thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo và hội họp trên địa bàn quận Phú Nhuận Hết hiệu lực từ 14/01/2014
26-09-2003 Công văn số 05/CT-UB Về tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên 26/09/2003
03-06-2003 Công văn số 395/2003/QĐ-UB Về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân phường và Ban quản lý chợ trong việc quản lý kinh doanh, an ninh trật tự chợ và khu vực lân cận chợ. 03/06/2003
06-02-2003 Chỉ thị số 02/2003/CT-UB về việc lập lại kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận 06/02/2003
10-07-2000 Chỉ thị số 04/CT-ƯB về việc chấn chỉnh các mức thu phí, lệ phí tại UBND 15 phường và Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận. 10/07/2000
29-06-2000 Công văn số 368/2000/QĐ-UB ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Phú nhuận 29/06/2000