Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐ Về qui hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Hết hiệu lực từ 31/12/2010
04-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách phường đông dân theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường 2 11, 12 và phường 17. 11/07/2006
09-06-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế đánh giá, xét khen thưởng thực hiện phong trào Thi đua yêu nước. Hết hiệu lực từ 07/12/2011
10-04-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân quận Gò Vấp Hết hiệu lực từ 25/12/2017
28-02-2005 Quyết định số 114/2005/QĐ-UB Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng quận Gò vấp Hết hiệu lực từ 12/08/2007
07-01-2005 Chỉ thị số 01/2005/CT-UB CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QƯẬN GÒ VÂP Về tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị Hết hiệu lực từ 25/12/2017
31-05-2004 Chỉ thị số 05/2004/CT-UB-NC CHỈ THI CỦA UBND QUÂN GÒ VẤP Về tăng cường xây dựng, phát triển Iực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trong tình hình mới Hết hiệu lực từ 25/12/2017
28-04-2004 Quyết định số 218/QĐ-UB Về việc xây dựng lực lượng dự bị động viên Hết hiệu lực từ 05/09/2012
04-04-2003 Quyết định số 209/2003/QĐ-UB V/v thành lập Trung tâm lưu trữ hồ sơ tài liệu và xử lý thông tin thuộc Văn phòng Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Quận 04/04/2003