Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11-04-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh. 18/04/2007
11-04-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Bình Thạnh. 18/04/2007
11-04-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Thạnh. Hết hiệu lực từ 29/05/2013
11-04-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Y tế quận Bình Thạnh. 18/04/2007
02-04-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quận Bình Thạnh 12/04/2007
22-12-2006 Quyết định số 9640/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh 29/12/2006
15-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 22/12/2006
15-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về phê duyệt phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Bình Thạnh 22/12/2006
15-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 22/12/2006
15-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2005 - 2010 và định hướng đến năm 2020 quận Bình Thạnh 22/12/2006