Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 9

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-05-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn quận 9 28/05/2008
18-03-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND Về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách phường năm 2008 25/03/2008
28-12-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển mạng lưới các công trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quận đến năm 2020. 04/01/2008
28-12-2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) quận 9 đến năm 2020. 04/01/2008
28-12-2007 Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND về đồ án quy hoạch chung xây dựng (1/5.000) Cù lao Long Phước, phường Long Phước đến năm 2020. 04/01/2008
28-12-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2008. 04/01/2008
28-12-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 04/01/2008
14-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 21/12/2007
24-09-2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 10 quận 3 01/10/2007
22-06-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy trình bồi thường bốc mộ cải táng, di dời mồ mả trong phạm vi giải tỏa triển khai thực hiện các dự án có nguồn vốn ngân sách trên địa bàn quận 2. 29/06/2007