Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Ủy ban nhân dân quận 11

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất (2006 - 2010). Hết hiệu lực từ 01/01/2010
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 11 năm 2008. 28/12/2007
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008. 28/12/2007
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận năm 2008. 28/12/2007
21-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 28/12/2007
21-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về nội dung nhiệm vụ quy hoạch để điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020. 28/12/2007
06-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010. 13/07/2007
06-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch một số ngành nghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11, giai đoạn 2006 - 2010. 13/07/2007
06-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách quận năm 2006, tình hình thực hiện thu chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2007 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007. 13/07/2007
06-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về chương trình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 13/07/2007