Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
28-08-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tư vấn đặt mới, sửa đổi tên đường trên địa bàn huyện Hóc Môn. Hết hiệu lực từ 15/07/2009
09-07-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao tham gia hội thao quốc phòng thành phố năm 2007. Hết hiệu lực từ 22/04/2016
13-06-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND công tác nắm hiện trạng năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp chuẩn bị động viên công nghiệp năm 2007. Hết hiệu lực từ 19/11/2015
19-12-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020 Hết hiệu lực từ 02/10/2015
19-12-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 Hết hiệu lực từ 02/10/2015
19-12-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn Hết hiệu lực từ 02/10/2015
19-12-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007 Hết hiệu lực từ 02/10/2015
19-12-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 Hết hiệu lực từ 02/10/2015
25-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. Hết hiệu lực từ 02/10/2015
25-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc thông qua đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ đối với dự án “nâng cấp mở rộng Hương lộ 60, Hương lộ 70 và đường Nguyễn Thị Sóc”. Hết hiệu lực từ 02/10/2015