Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Quyết định 36/2023/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 25/08/2023
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/09/2023
Số, ký hiệu: 36/2023/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015.
Lĩnh vực: Công nghiệp
Người ký: Võ Văn Hoan
Công báo: Số 192 + 193 - năm 2023

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2015/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2015
Văn bản căn cứ

Nghị quyết quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2017/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2021/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/12/2021
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2021

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: 131/2020/QH14
 • Ngày ban hành: 16/11/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 91/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 113/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/10/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 15/2018/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/02/2018
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 79/2018/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/05/2018
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 71/2019/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/08/2019
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 42/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 136/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/11/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/01/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 31/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/03/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 47/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/04/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 17/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/01/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 82/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/10/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 32/2017/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 28/12/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 149/202O/TT-BCA
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 17/2022/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 27/10/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001
 • Ngày ban hành: 29/06/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Hóa chất
 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ và kiểm dịch động vật
 • Ngày ban hành: 25/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Thú y
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Thủy sản
 • Ngày ban hành: 21/11/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Quy hoạch năm 2017
 • Ngày ban hành: 24/11/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Chăn nuôi
 • Ngày ban hành: 19/11/2018
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Trồng trọt
 • Ngày ban hành: 19/11/2018
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020
 • Ngày ban hành: 17/11/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
 • Số hiệu: Luật An toàn thực phẩm
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Doanh nghiệp
 • Ngày ban hành: 17/06/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Đầu tư
 • Ngày ban hành: 17/06/2020
 • Ngày có hiệu lực: