Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Quyết định 343/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 28/03/2024
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 28/03/2024
Số, ký hiệu: 343/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Trích yếu: Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 4.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Văn Chiến
Công báo: Số 163 + 164 - năm 2024

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận 4 năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2007

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2007

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2008

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2008

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2008

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2008

Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2008

Nghị quyết về phê duyệt danh mục và kinh phí các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2009.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2008

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2009.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2008

Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1727/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2007

Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1728/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2007

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 4

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2007

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy quận 4 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (giai đoạn 2007 - 2010).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2007

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/07/2012

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2012

Chỉ thị về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 02/08/2007
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2007

Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2010/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 17/03/2010
 • Ngày có hiệu lực: 24/03/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 24/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/03/2011

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2011 trên địa bàn quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 28/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2011
 • Số hiệu: 1067/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/09/2006
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức! quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/04/2022
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2022

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Ngày ban hành: 18/06/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: