Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 15/04/2022
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/04/2022
Số, ký hiệu: 10/2022/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức! quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tư pháp
Người ký: Ngô Minh Châu
Công báo: Số 66 + 67 - năm 2022

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2017
Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: 131/2020/QH14
 • Ngày ban hành: 16/11/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 52/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/05/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 33/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/03/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2019/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 20/03/2019
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/04/2022
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/2022

Quyết định bãi bỏ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân và Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Bình Tân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/09/2022
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2022

Quyết định về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/01/2023
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2023

Quyết định về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2022.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/01/2023
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2023

Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/01/2023
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2023

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 171/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/01/2023
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2023

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 do Ũy ban nhân dân Quận 9 ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/12/2022
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2022

Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/12/2023
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2024

Quyết định về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/01/2024
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2024

Quyết định về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp còn hiệu lực năm 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/01/2024
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2024

Quyết định công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/01/2024
 • Ngày có hiệu lực: 11/01/2024

Quyết định công bố danh mục văn bản quy pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/01/2024
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2024

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Ủy ban nhân dân Quận 4 năm 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/01/2024
 • Ngày có hiệu lực: 12/01/2024

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/01/2024
 • Ngày có hiệu lực: 29/01/2024

Quyết định về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 451/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/01/2024
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/2024

Quyết định về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 kỳ 2019 - 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 519/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/02/2024
 • Ngày có hiệu lực: 06/02/2024

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 596/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/02/2024
 • Ngày có hiệu lực: 29/02/2024

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 10 kỳ 2019 - 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 777/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/02/2024
 • Ngày có hiệu lực: 27/02/2024

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1796/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/02/2024
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2024

Quyết định công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy pháp pháp luật 2019 - 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 925/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/02/2024
 • Ngày có hiệu lực: 26/02/2024

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2691/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/02/2024
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2024