Văn bản đang xem

về việc bãi bỏ văn bản
Văn bản căn cứ (4)
Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Nghị định số: 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018

Số: 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)